Chine Guizhou Zhenyuan le 11 août 2007           le pont Wuxi enjambe le Wuyang He.

suitechine zhenyuan pont wuxi

Minorités du Guizhou   une balade de Margot