Guizhou Shiqiao le 13 août 2007                         une demeure Miao dans le village de Shiqiao

suitechine shiqiao Miao

Minorités du Guizhou   une balade de Margot