Guizhou Xiaoqikong le 15 août 2007               Sous la chaleur, un cadeau du Xiangshui He 

suitechine xiaoqikong jeux d'eau

Minorités du Guizhou   une balade de Margot