Chine Guangxi vers Heping le 5 août 2007           coquetterie en pays  Yao

suiteguangxi femmes yao

 Minorités du Guizhou