Guizhou Wangba le 12 août 2007     Moi, je suis une Miao Gejia, et toi ?

suiteguizhou miao gejia

 Minorités du Guizhou