Guizhou Wangba le 12 août 2007    femme mariée Miao Gejia    (coiffe basse)  

guizhou femme gejiasuite

 Minorités du Guizhou