Guizhou Wangba le 12 août 2007   jeune fille  Miao Gejia 

suitechine jeune fille Miao gejia

 Minorités du Guizhou