Chine Guizhou Yaoshan le 15 août 2007                vieil homme de l'ethnie Baiku Yao

suiteguizhou baiku yao

 Minorités du Guizhou