Guizhou Yaoshan le 15 août 2007                     oui, c'est la jupe des baiku Yao qui sèche au soleil

suiteguizhou jupe baiku Yao

 Minorités du Guizhou