Chine Guizhou Yongxi le 12 août 2007    l'embarcadère de la rivière Wuyang He

suiteguizhou Yongxi restaurants

Minorités du Guizhou   une balade de Margot