Chine Guizhou Wangba le 12 août 2007                                       petit Gejia deviendra grand !

suitechine enfants gejia

Minorités du Guizhou   une balade de Margot