Chine Guizhou Shiqiao le 13 août 2007                                      Courage !

suitechine shiqiao tressage

Minorités du Guizhou   une balade de Margot