Chine Guizhou Shiqiao le 13 août 2007                         Dame Miao en plein labeur

suitechine shiqiao dame miao

Minorités du Guizhou   une balade de Margot