Chine Guizhou Shiqiao le 13 août 2007                            au-revoir aux Miao de Shiqiao                         

suitechine famille miao

Minorités du Guizhou   une balade de Margot