Chine Guizhou Shuige le 14 août 2007          Shui d'hier et de demain                            

suitechine guizhou banc shui

Minorités du Guizhou   une balade de Margot