Chine Guizhou Yaoshan le 15 août 2007   femme Baiku Yao dans son atelier particulier 

suitechine femme baiku yao

Minorités du Guizhou   une balade de Margot