Chine Guizhou Zhaoxing le 8 août 2007                                            les musiciennes  Dong

suiteguizhou musiciennes dong

Minorités du Guizhou   une balade de Margot