Chine Guizhou Biasha le 9 août 2007               danseuse  Miao

suiteguizhou danseuse miao

Minorités du Guizhou   une balade de Margot