Chine Guizhou Pingjiang le 10 août 2007   le marché aux volailles 

suiteguizhou marché de Pingjiang

Minorités du Guizhou   une balade de Margot