Chine Guizhou Pingjiang le 10 août 2007                                   Rien ne se perd !                      

suitechine guizhou abats

Minorités du Guizhou   une balade de Margot