Chine Guizhou Pingjiang le 10 août 2007  le coin friture maison

suitechine guizhou friture

Minorités du Guizhou   une balade de Margot