sommaire Tonkin sommaire Tonkin

TONKIN NORD

Phong Tho (ethnie thai)
Tam Duong (marché)
Tam Duong (thai)
Cat Cat (ethnie hmong)
Ta Phin (ethnie dao)
Can Cau (hmong fleur)
Bac Ha (balades)
Bac Ha (marché)
Trung So (village thai)
Lao Cai

voir la carte